Kişisel Verilerin Saklanma ve Kullanım Koşulları

Kurumumuzda hesap açan yatırımcılarımızın sözleşmeleri, kimlik fotokopileri, adres teyit belgeleri (ATB) gibi kişisel verileri ilgili emir iletim sistemi ve otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. NCM Investment Menkul Değerler A.Ş.nin  topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. 

Müşteri kullanıcı adı ve hesap şifreleri, hesap açılışından sonra müşteri tarafından elektronik ortamda oluşturulmaktadır. Sistemden verilen kayıt numarasının Kurum’a iletilmesi sonrasında oluşturulan şifre ve kullanıcı adı aktif hale getirilir. Kullanıcı adını hatırlamayan müşterilere, kullanıcı adı müşteri temsilcisi tarafından kimlik doğrulaması sonrasında bildirilir. Kimlik doğrulaması sırasında, sistemdeki kimlik ve iletişim bilgilerinden sorular yöneltilir. 

Hesap şifrelerinin güvenliğinden yatırımcılar sorumludur. Yatırımcı;  hesap şifresinin 3. Kişiler tarafından öğrenildiğinden şüphelendiği anda derhal Kurum’a bilgi vermek ve gerekli  önlemleri almakla yükümlüdür. 

Müşteri hesabına erişim bilgileri sadece hesap sahibi müşteriye özel olup; bu bilgiler başkası tarafından kullanılamaz ve sisteme başkası tarafından girilemez. Gerekli gördüğü durumlarda NCM Investment Menkul Değerler A.Ş müşteriden kimlik teyidi isteyebilir.

NCM Investment gerekli gördüğü hallerde müşterilerden telefonla alınacak emirler için, kimlik teyidi yapabilir.

Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler sadece NCM Investment Menkul Değerler A.Ş yetkili çalışanlarınca ulaşılabilen, uygun ve güvenli ortamlarda tabi olunan Kanun ve  mevzuat çerçevesinde öngörülen sürelerde saklanmaktadır.

NCM INVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş .(NCM Investment) olarak sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?

Kişisel veri kimliği; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz?

Yasal mevzuatlar, iş sözleşmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve KVKK’da yer verilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında;
• Bireysel sözleşme için imza, ad-soyad, nüfus cüzdan fotokopisi, yerleşim yeri ve adres bilgisi/son 3 aylık güncel fatura/ikametgah belgesi, mali bilgiler, eposta adresi, telefon, vekili varsa vekaletname,
• Kurumsal sözleşme için vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, ticaret sicil belgesi veya faaliyet belgesi, temsile yetkili kişilerin yetki durumlarını gösteren noter onaylı belge ya da yönetim kurulu kararı, temsile yetkili kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri, son 3 aylık adına kayıtlı fatura, noter onaylı imza sirküleri (temsile yetkili kişi imza sirkülerinde yer almıyorsa noter onaylı vekaletname) tüzel kişiliklerde %25’i aşan paya sahip gerçek kişi var ise kimlik fotokopisi ve adına kayıtlı son 3 aylık fatura, tüzel kişi ise şirkete ait vergi levhası, sicil gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri
• İşlemlerinizle ilgili ses kayıtları, fatura vb. bilgiler,
• Vergi beyannamesi hazırlanması için mali müşavir ve ortaklara ilişkin veriler,
• Personel adaylarının değerlendirilmesi amacıyla özgeçmiş ve ilgili belgeler,
• Tedarikçi ile sözleşme tesis edilmesi için gerekli bilgiler
başta olmak üzere kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, MASAK, Ticaret Kanunu, BDDK, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı, ilgili kişisel verinin niteliğine bağlı olarak, söz konusu şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
• İşlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
• Elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
• Mevzuat, SPK, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
• Talep edilen ürünleri/diğer hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi
• Temel uygulamamız üzerinden müşterilerin/3. tarafların kayıt edilmesi,
• Müşterilerle/3.taraflarla iletişim kurulması,
• Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
• Müşterilere daha özellikli hizmetler sunmak için analiz çalışmaları yapılması, istihbarat faaliyetleri yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
• Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
• Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
• Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
• Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Şirket içi değerlendirme yapılması,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
• Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

amacıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca ve iş ilişkimiz sona erdikten sonra ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre kadar işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, kanuni ya da sözleşmeye bağlı fiili gereklilikleri ve hizmetleri ifa etmek ve/veya sizlere daha güvenli ve daha iyi hizmet şartları sağlayabilmek, operasyonel faaliyetlerin yürütebilmek için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde;

• SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB,
• Program ortağı kuruluşlarla, hissedarlarımızla, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle;
• Hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalar aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketlerle,
• yurtiçi ve yurtdışı borsa, tezgahüstü piyasa veya işlem platformlarına, takas ve saklama kuruluşları, işlem gerçekleştirmiş olunan sermaye piyasası araçlarının kayden veya fiziken kaydedildiği ya da saklandığı kuruluşlar ya da benzeri diğer kuruluşlar ile emirlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili finansal kuruluşlara

bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere -yurt içinde üçüncü kişilere paylaşılabileceği gibi yurt dışına da- aktarabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tüm hizmet birimleri, şubeler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, piyasa istihbaratı, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler vb diğer gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşme ve bunlara dayalı yükümlülükleri yerine getirmek ve elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemelere ilişkin kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimiz için dolandırıcılığın önlenmesi amaçlarıyla toplanabilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

KVKK’ya göre haklarınız

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yapacağınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda; KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya kvkkbasvuru@ncminvest.com.tr isimli e-posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Başvurunuzun Türkçe olması ve içeriğinde;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e) Talep konusu
bulunması zorunludur.
*Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak Kurumumuz cevabının 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır.